Zásady ochrany soukromí (Privacy Policy)

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

Platné od 25.5.2018

V následujícím dokumentu najdete všechny potřebné informace: jaké údaje získáváme, jak je používáme, s kým jejich sdílíme, jak můžete zpracovávání kontrolovat, o opatřeních, kterými vaše údaje chráníme a také o právech, které máte v souvislosti se zpracováním a odebráním svého souhlasu.

S účinností ode dne 25.5.2018 jsou všechny údaje zpracovávané podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao  volném pohybu těchto údajů (dále také "Nařízení GDPR") a podle zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen "Zákon o ochraně osobních údajů").

Přihlášením se k odběru elektronických newsletterů na naší webové stránce www.touch4it.cz udělujete souhlas se zpracováním svých následujících osobních údajů: jméno (popř. Příjmení), e-mailová adresa (dále také "Osobní údaje"), které jsou úplné, pravdivé, správné a aktuální. Souhlas se zpracováním udělujete společnosti Touch4IT s.r.o., se sídlem Hany Meličkovej 5, 841 05 Bratislava, IČO: 48 024 066, zápis: Obchodní rejstřík Okresního soudu Bratislava I, Oddíl: Sro, Vložka č. 102430/B (dále "Touch4IT").

Souhlas se zpracováním Osobních údajů udělujete na účel přímého marketingu, který zahrnuje oslovování dotčených osob s marketingovými nabídkami společnosti touch4 (primárně jde o informace o nových produktech, blogových článcích a jiných nabídkách). Jste si vědomi toho, že právním základem zpracování Osobních údajů na uvedený účel je váš souhlas. Tento souhlas udělujete na dobu od jeho udělení do uplynutí 5 let.

"Jak dotčená osoba prohlašuji, že souhlas poskytuji svobodně, dobrovolně a vážně a jsem si vědoma/ý toho, že udělený souhlas se zpracováním Osobních údajů mohu kdykoliv odvolat, a to například těmito způsoby: prostřednictvím telefonní linky na telefonním čísle +421 907 336 676 ; prostřednictvím e-mailu: info@touch4it.com; nebo i poštou na adrese sídla společnosti Touch4IT s.r.o., a to následující adrese: Hany Meličkovej 5, 841 05 Bratislava. Potvrzuji, že jsem si vědoma/ý toho, že odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování Osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním."

Kdo jsme

Provozovatelem této webové stránky, který zpracovává Osobní údaje je společnost:

Touch4IT s.r.o.
se sídlem: Hany Meličkovej 5, 841 05 Bratislava
IČO 48 024 066
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č .: 102430/B.

Tímto se zavazujeme přijmout plnou odpovědnost za ochranu vašich Osobních údajů av případě, že máte jakékoliv dotazy k tomuto dokumentu nebo použití svých Osobních údajů nebo si chcete uplatnit práva popsané v tomto dokumentu, můžete nás kontaktovat telefonicky na +421 907 336 676, e-mailem na adrese hi@touch4it.com nebo písemně na adrese naší společnosti.

Jaké údaje sbíráme

Společnost Touch4IT působí v oblasti informačních technologií a primárně se zabývá vývojem softwarových řešení, mobilních a webových aplikací, tvorbou UX / UI designu, prototypování, prací s technologií rozšířené a virtuální reality a s různými dalšími technologiemi (blockchain, chatboti, big data,....).

Při provozování naší webové stránky a přihlášení se k odběru našich elektronických newsletterů získáváme od vás údaje v následujícím rozsahu:
1. Jméno (popř. Příjmení),
2. E-mailová adresa.

Údaje získané při využívání našich služeb

Když využíváte naše služby, získáváme i údaje o tom, jak je využíváte. Jsou to informace týkající se vašich interakcí s našimi službami, jako například kdy přistupujete na naše stránky, co na nich vyhledáváte a podobně.

Získáváme také údaje o zařízeních a počítačích, které využíváte na přistupování k našim službám, včetně IP adres, nastavení prohlížečů, informací o operačních systémech, případně informace o vašem mobilním zařízení, informaci, ze které internetové stránky k nám přistoupíte, stránky, které navštívíte, a informace z cookies a podobných nástrojů.

Jak údaje používáme

Údaje, které jsme o vás získali, využíváme na následující účely:

Informování o novinkách (popř. Nabídky)

Vaše Osobní údaje v rozsahu "jméno (popř. Příjmení)" a "e-mailová adresa" používáme v případě, že se na naší webové stránce www.touch4it.sk přihlásíte k odběru našich elektronických newsletterů.

Zlepšení a personalizace našich služeb a marketing

Informace o návštěvách a pohybu na naší stránce a jejích jednotlivých sekcích využíváme i pro účely reklamy a marketingu, na naší, jakož i na jiných internetových stránkách. Tyto informace také využíváme k analytické účely, abychom rozuměli, jak lidé používají naši internetovou stránku, a abychom ji uměli udělat intuitivnější a uživatelsky příjemnější.

Bezpečnost a ochrana práv

Vaše údaje používáme také na zajištění bezpečnosti poskytovaných služeb, abychom reagovali na nároky, které byly vůči nám uplatněny, při řízeních před státními a jinými orgány, které kontrolují naši činnost, a abychom vymáhali nároky, které nám vznikly.

Cookies

Soubory cookies jsou malé kousky dat, které se ukládají ve vašem prohlížeči nebo mobilním zařízení během prohlížení webových stránek. Jednotlivé cookies mají různou dobu "trvanlivosti" - různou dobu uložení ve vašem zařízení.

Soubory cookies nám pomáhají pochopit, co vás zajímá na naší webové stránce, zda je pro vás dostatečně přehledná a víte na ní najít to, co hledáte. Tyto soubory mohou také zaznamenávat další informace, jako počet návštěvníků našich webových stránek a také jaké podstránky našeho webu nejčastěji navštěvujete. Používají se také na to aby vám byla zobrazována reklama a obsah stránky, které jsou pro vás relevantní vzhledem na Vaše zájmy a potřeby.

Používáme následující typy cookies:

1. Funkční a technické cookies zajišťují řádné fungování naší webstránky, což znamená, že jejich použití je nevyhnutelné a proto si od vás neptáme souhlas k jejich uložení a přistupování k nim.

2. Analytické cookies slouží k získání údajů o návštěvnosti naší internetové stránky, informaci o hledáních provedených na naší stránce a také na zjišťování, jak se po naší stránce pohybujete, abychom ji věděli udělat pro vás co nejjednodušší na používání. Při těchto cookies využíváme řešení následujících třetích stran:
━ Google Analytics - bližší informace ZDE.
━ Hotjar - bližší informace ZDE.

3. Marketingové a reklamní cookies používáme za účelem zobrazování reklamy na základě vašich zájmů. Cookies tohoto typu ukládáme pouze na základě vašeho souhlasu. Při těchto cookies využíváme řešení následujících třetích stran:
━ Facebook Pixel - bližší informace ZDE.

Zde jsou možnosti jak spravovat nebo omezit to, jak my a naši partneři využíváme cookies a podobné technologie:
A. Nastavení prohlížeče - ačkoli většina prohlížečů má základní nastavení, kterým akceptují cookies, jejich nastavení umožňují, abyste si vymazali nebo odmítli cookies. Existuje zde však riziko toho, že v některých případech pak nemusí poskytované služby správně fungovat.
B. Třetí strany - na omezení cookies se dají využít řešení třetích stran.
C. Vlastní řešení partnerů - možno využít řešení nabízené jednotlivými partnery.

Právní základy

V souladu s požadavky právních předpisů na ochranu Osobních údajů vás musíme informovat o právních základech zpracování vašich Osobních údajů, kterými jsou:

1. Plnění smlouvy: v případě uzavření smlouvy o poskytování služeb, smlouvy o dílo, smlouvy o mlčenlivosti a dalších.

2. Souhlas: v případě zasílání komunikace o pracovních místech nebo při zařazení uchazečů do databáze kandidátů. Každý udělený souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat, což však nemá vliv na zákonnost zpracování před jeho odvoláním.

Pokud se chcete odhlásit z naší databáze kontaktujte nás na tel. čísle +421 907 336 676, e-mailem na adresu hi@touch4it.com nebo i poštou na adrese sídla společnosti Touch4IT s.r.o., a to následující adrese: Hany Meličkovej 5, 841 05 Bratislava.

3. Plnění našich zákonných povinností: při zpřístupnění údajů státním a jiným orgánům, které vykonávají dohled nad naší činností nebo které řeší spory, či provádění rozhodnutí.

4. Náš oprávněný zájem: při zlepšování a personalizaci našich služeb, některých marketingových činnostech, zda v souvislosti s bezpečností a ochranou práv, tak jak jsme uvedli výše.

Komu údaje zpřístupňujeme

Vaše Osobní údaje nezveřejňujeme, nezpřístupňují, neposkytujeme žádným jiným subjektům, s výjimkou situací popsaných níže:

V případech externího zpracování

Vaše Osobní údaje mají k dispozici někteří naši dodavatelé, kteří je zpracovávají pro nás, na základě našich pokynů a v souladu s tímto dokumentem. Při tom dodržují všechny potřebné bezpečnostní, technické a organizační opatření, aby vašim Osobním údajům poskytli požadovanou ochranu. Mezi těchto partnerů v současnosti patří:
━ MailChimp / The Rocket Science Group LLC - bližší informace ZDE.

Z právních důvodů a na předcházení škodám

Vaše údaje můžeme také uchovávat nebo zpřístupňovat jiným osobám, abychom vyhověli povinnostem vyplývajícím z právních předpisů, z požadavků státních a jiných orgánů, abychom si uplatňovaly naše nároky nebo se obhajovali v řízeních, kde si je jiní uplatňují vůči nám.

Mezi kategorie třetích osob, kterým zpřístupňujeme Osobní údaje z těchto důvodů, patří například soudy, státní a jiné orgány příslušné k výkonu kontroly nad naší činností, na řešení sporů nebo provádění rozhodnutí, zda naši právní a účetní poradci a auditoři.

Přenos do třetích zemí

Vaše Osobní údaje aktivně do třetích zemí mimo EU nepřenášíme. Někteří partneři, s nimiž při zpracovávání Osobních údajů spolupracujeme, však takové přenosy realizují, a to konkrétně do USA. Osoby, kterým v USA tyto údaje zpřístupňují, dodržují podmínky US-EU Privacy Shield a tím poskytují přiměřenou úroveň ochrany pro vaše Osobní údaje.

Jak vaše údaje chráníme a jak dlouho jejich uchováváme

V souladu s požadavky platné legislativy provádíme všechny potřebné bezpečnostní, technické a organizační opatření, abychom vaše Osobní údaje chránili. Elektronické údaje jsou uchovávány v chráněné databázi na serveru, který je náš. Databázi obsahující Osobní údaje chráníme před jejím poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím.

V případech využívání vašich údajů na základě našeho oprávněného zájmu popsaných v kapitolách Jak údaje používáme a Komu údaje zpřístupňujeme, uchováme vaše údaje, dokud neodpadne důvod jejich zpracování. Musíme vás však upozornit, že i když odpadne některý z důvodů zpracování nemusí to mít za následek, že uchovávání vašich Osobních údajů ukončíme. Tyto Osobní údaje totiž můžeme a občas musíme zpracovávat i na jiný účel s jiným právním základem.

Jaká máte práva

Z tohoto, že zpracováváme vaše Osobní údaje, vám vyplývají následující práva:

Právo na přístup k údajům

Máte právo získat od nás potvrzení o tom, zda se o vás zpracovávají Osobní údaje av případě, pokud vaše Osobní údaje zpracováváme, poskytneme vám informaci o tom, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, komu byly vaše Osobní údaje poskytnuté, zda byly přeneseny do třetí země a jak dlouho budeme vaše Osobní údaje uchovávat.

Právo na opravu

Pokud se domníváte o tom, že naše společnost o vás zpracovává nesprávné Osobní údaje, můžete nás požádat o jejich opravu.

Právo na vymazání (právo na zapomnění)

Máte právo na vymazání vašich Osobních údajů, které o vás zpracováváme, v případě pokud jsou splněny následující podmínky a nevztahují se zákonné výjimky:
1. údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly;
2. odvoláte souhlas na zpracování Vašich Osobních údajů a na jejich zpracování neexistuje jiný právní základ;
3. namítnete na základě vaší konkrétní situace zpracovávání vašich Osobních údajů, zpracovávaných na základě oprávněného zájmu a nepřevažují oprávněné důvody pro zpracování nebo namítnete zpracovávání za účelem přímého marketingu;
4. Osobní údaje zpracovány nezákonně.

V případě, že si u nás uplatníte právo na vymazání, budeme informovat i ostatních příjemců vašich Osobních údajů, že jste si uplatnili toto právo a měly by tedy vymazat všechny odkazy na Vaše Osobní údaje, pokud to bude technicky možné s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení těchto opatření.

Právo na omezení zpracování

Máte také právo nás požádat o dočasné omezení zpracování, a to v těchto případech:
━ pokud se domníváte, že o vás zpracováváme nesprávné Osobní údaje, do doby, než se ověří správnost těchto Osobních údajů;
━ zpracovávání vašich Osobních je protizákonné a vy se rozhodnete namísto vymazání Osobních údajů žádat omezení jejich zpracování;
━ už nepotřebujeme Osobní údaje pro účely zpracování, avšak tyto jsou potřebné pro vaše vlastní účely prokázání, uplatňování nebo obhajování vašich právních nároků;
━ v případě pokud namítáte zpracování vašich Osobních údajů, do doby ověření či důvody pro zpracovávání Osobních údajů převažují nad vašimi oprávněnými zájmy.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat Osobní údaje, které o vás zpracováváme na základě souhlasu a / nebo smlouvy a zpracováváme jejich automatizovanými prostředky, a to v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje lze přenést i jiné osobě, proto pokud je to technicky možné, přeneseme na vaši žádost vaše Osobní údaje přímo k Vámi zvolenému provozovateli.

Právo namítat

Máte právo namítat z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace zpracovávání vašich Osobních údajů, které je prováděno na základě našeho oprávněného zájmu, včetně práva namítat proti profilování založenému na našem oprávněném zájmu.

Vždy máte také právo nesouhlasit se zpracováváním vašich Osobních údajů, pokud se tyto zpracovávají pro účely přímého marketingu.

Podávání stížností

V případě, pokud se domníváte, že zpracování vašich Osobních údajů naší společností je v rozporu s platnými právními předpisy na ochranu Osobních údajů, máte právo podat stížnost na náš hlavní dohlížitel - Úřad pro ochranu Osobních údajů České republiky, jehož kontaktní údaje naleznete ZDE.

 

Ještě jednou vás chceme vyzvat k tomu, že pokud máte jakékoliv dotazy k tomuto dokumentu, neváhejte nás kontaktovat na hi@touch4it.com.